ÁSZF

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) és jognyilatkozat

Felhasználó a jelen honlap bármely oldalának olvasásával elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy Véghné Pataki Tímea (továbbiakban: a honlap Üzemeltetője) szellemi termékét olvassa, és kizárólag saját személyes tájékozódás és információszerzés céljára fordítja. A honlap Üzemeltetője nem járul hozzá a honlapon közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához. Ahhoz sem járul hozzá, hogy bármilyen formában, átdolgozva használja fel bárki. A honlap látogatói egyúttal alávetik magukat a magyar szerzői jogi szabályozásnak, valamint annak a magyar bíróság illetékességének is, aki a honlap Üzemeltetőjének székhelye szerint hatáskörrel rendelkezik.

Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: Véghné Pataki Tímea
A szolgáltató székhelye: 6756 Tiszasziget, Dózsa György utca 4.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@timicsoda.hu
Nyilvántartási szám: 43089295
Adószáma: 67066856126
Telefonszáma: +3670/5959326
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-107603/2016.
A szerződés nyelve: magyar

Tárhely szolgáltató:
w6 Info Bt.
6720 Szeged, Arany János u. 7.
www.w6.hu
(Szerver: Budapest, BIX központ)

Alapvető rendelkezések
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A Szerződési Feltételekről
A jelen szerződési feltételeket módosíthatjuk, például annak érdekében, hogy megfeleljenek a jogszabályok, illetve Szolgáltatásunk esetleges változásának. Kérjük, rendszeresen tekintse meg a szerződési feltételeket. A feltételek módosításáról szóló értesítéseket ezen az oldalon tesszük közzé. A módosítások nem visszamenőleges hatályúak, és leghamarabb hét nappal a közzétételüket követően lépnek hatályba. Azonban a jogi megfontolásból végrehajtott módosítások azonnal hatályba lépnek. Ha Ön nem ért egyet a módosított feltételekkel, abba kell hagynia a honlap használatát.
A jelen szerződési feltételek az Üzemeltető és az Ön közötti kapcsolatot szabályozzák. A jelen szerződési feltételek nem teremtenek semmiféle jogosultságot harmadik személy kedvezményezett javára.
Amennyiben nem tesz eleget a jelen szerződési feltételekben foglaltaknak, és mi nem tesszük meg azonnal az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, ez nem jelenti azt, hogy lemondanánk esetleges jogainkról (például az intézkedések jövőbeni megtételéről).
Ha kiderül, hogy az adott szerződési feltétel nem végrehajtható, ez nem befolyásolja a többi szerződési feltétel érvényességét.

Kötbér a jogellenes használatért
A honlapon található anyagok teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon található anyagokból tartalmat, képet vagy szöveget másolni csak és kizárólag a szerző, Véghné Pataki Tímea írásos engedélyével lehet. Ellenkező esetben a hatályos jogszabályok alapján – az 1999. évi LXXV. törvény, valamint a 2012. évi C. törvény 385.§ – jogi eljárás megindítását kezdeményezi, továbbá a jogosulatlan felhasználás napidíja is felszámolásra kerül. Ennek díja 100.000 HUF/nap/kép, mondat. Ezt kiszámlázza a honlap Üzemeltetője a jogtalan felhasználónak
akkor, ha a honlapján megjelenített tartalmat azonos vagy hasonló formában megtalálja egy harmadik fél honlapján, a nyomtatott sajtóban, nyilvános előadáson, vagy bármilyen más formában.
A honlap Felhasználója kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa bárhol nyilvánosságra hozott cikk, bejegyzés, poszt, komment, hang- vagy videofelvétel, nyilvános előadás tartalmazza a jogellenes módon átvett szövegét, akkor azért 50.000 HUF/nap/kép/ mondat kötbért fizet a honlap Üzemeltetőjének. Jelen honlap szövegének átvételével a Felhasználó kifejezetten hozzájárul és elfogadja ezt a kötbér megállapodást.
Amennyiben a honlap Üzemeltetőjének tudomására jut a jogellenes használat ténye, úgy nem közvetlenül a jogsértőhöz, hanem a jogsértő költségére közjegyzőhöz fordul, hogy közokiratban tanúsítsa a jogellenes másolás tényét. A közokiratban hitelesített dátumtól kezdődően minden nap kiszámlázza a jogsértőnek a kötbért, és ezzel egy időben ügyvédhez fordul.
A TiMicsoda összes blogbejegyzése, összes ingyenes tanulmánya és hírlevél sorozata, valamint fizetős termékének minden eleme szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján) és Véghné Pataki Tímea jogtulajdonát képezi. Minden a honlapon található tartalom másolása, felhasználása, átdolgozása, sokszorosítása, nyilvánossá tétele, terjesztése, eltorzítása és megcsonkítása tilos ide értve, de nem kizárólag a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is.
A honlap Üzemeltetője mindig betartja az egyenlő bánásmódra vonatkozó jogi előírásokat, ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy pénzügyi, üzleti, konkurenciavédelmi okokból ne nyújtson szolgáltatást egyes érdeklődőknek, s erről az illetőt tájékoztatja, megrendelésére nem állít ki díjbekérőt, illetve a már befizetett pénzét visszautalja.

Regisztráció
A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden, a hatályos magyar jogszabályok szerint jog- és cselekvőképes egyén számára, regisztráció nélkül. A hirlevél feliratkozás szolgáltatás azonban regisztrációhoz kötött.
A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy
18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
munkával megszerzett keresményével önállóan rendelkező 14. életévét betöltött kiskorú személy,
gazdálkodó szervezet képviselője, aki általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.
A regisztráció sikeréről az rendszer e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.
Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
Az Üzemeltető oldalára történő regisztrációval a Felhasználó hozzájárul, hogy a rendszerbe általa feltöltött fényképeket a Szolgáltató a honlapot népszerűsítő reklámcélokra felhasználhatja.

Regisztráció törlése
Felhasználó jogosult a regisztrációjának törlését kérni a lábléc "Kapcsolat" menüponton belül megtalálható elektronikus bejelentő/üzenetküldő felületen keresztül elküldött kérelmével. Az üzenet megérkezését követően az Üzemeltető haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek az aktív rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban számlamegőrzési kötelezettség 8 év) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott (hírlevél feliratkozás) további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
Az Üzemeltető kéri a Felhasználót, hogy csak abban az esetben regisztráljon az oldalra, ha az előzőekben leírtakkal kapcsolatban semmilyen kifogása, fenntartása nincs.
A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az Üzemeltetőt.
Az Adatvédelemről bővebb tájékoztatást ITT találsz.

Az Üzemeltető felelőssége
Az Üzemeltető a termék feltöltésével kötelezettséget vállal arra, hogy a termék megvásárlása esetén a terméket az általa, a honlapon megjelölt állapotban, minőségben és megjelölt tulajdonságokkal adja át a Vásárlónak.
Üzemeltető az általa feltöltött termék ellenértékeként kizárólag a termék feltöltése során megjelölt árat kérheti el. A honlapon feltüntetett árak, bruttó forintban fizetendő összegek.


Adásvétel lebonyolítása
A jelentkezés elküldésével Vásárló szerződéskötésre ajánlatot tesz, mely ajánlatához kötve marad. A megrendelés szerződéskötési nyilatkozatnak minősül. A megrendelés Üzemeltető által belső üzenetben küldött megerősítő üzenetével jön létre a szerződés, amit mindkét fél köteles teljesíteni. Ennek megfelelően a Vásárló köteles a termékért fizetendő vételárat az Eladónak megfizetni, a terméket megvenni, az Üzemeltető pedig köteles a felkínált terméket a megjelölt áron a Vásárlónak eladni.
Az Üzemeltetőnek és a Vásárlónak a megrendelés megerősítése pillanatától számítva három munkanapon belül kell felvenni a kapcsolatot egymással. Ezt követően a Vásárlónak 5 munkanap áll rendelkezésére, hogy a vételi ajánlatát teljesítse, azaz megvásárolja a Honlapon meghirdetett terméket. Az Üzemeltetőnek lehetősége van arra, hogy az 5 munkanapos határidőt saját felelősségére meghosszabbítsa.
Amennyiben az Üzemeltető bankszámlaszámán a jóváírás nem történt meg, az Eladó – Vevő kérésére – haladéktalanul köteles igazolni, ellenkező esetben, de legkésőbb a felszólítást követő 5 munkanapon belül az adásvétel automatikusan semmisnek tekintendő.
Amennyiben a Vásárló az Üzemeltető megkeresésére nem reagál, illetve két héten belül nem vásárolja meg a terméket, akkor az eladó az adásvételt a vevő hibájából meghiúsultnak tekintheti.

Elállási/Felmondási jog
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő a attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre: info@timicsoda.hu

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
Az Elállási/felmondási nyilatkozatmintát ITT megtalálja.

Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató (a 45/2014. (II. 26.) Korm. alapján)
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatást ITT találod.

Nyilvántartási szám: 43089295
Adószám: 67066856126
NAIH-107603/2016.
Általános Szerződési Feltételek 2018. május 14-től érvényesek.

Ne maradj le semmiről!

Iratkozz fel hírlevelemre és zsebeld be a mesés ajándékaidat!